Skandic SPA
Kvalitetsarbete

Skandic Personlig Assistans ämnar uppnå den högsta kvalitén på marknaden och fortsätta erbjuda bästa tänkbara service. Vi ställer höga krav på oss själva för att bibehålla och förbättra kvalitén genom återkommande kontroller och uppföljningar av rutiner, processer, lagar och föreskrifter.

Brukarundersökningar

Uppföljning med besök eller telefonsamtal sker rutinmässigt varje månad för att kontrollera att kunden är tillfredsställd med vår service. Regelbundna utskick av kundenkäter kommer att införas inom kort och är för närvarande under arbete. Resultaten av kundenkäterna kommer att ligga till grund för företagets kvalitetsarbete.

Personalenkäter

Samtliga medarbetare fyller årligen i en personalenkät. Underlaget används i vårt kvalitetsarbete och hjälper vår strävan att fortlöpande förbättra alla delar av verksamheten, både för personal och kunder.

Kompetensutveckling

Krav på grundläggande utbildning vid anställning, löpande fortbildning och deltagande i seminarier och kurser, säkerställer att våra medarbetare har erforderlig kompetens för att erbjuda service med hög kvalitet.